Ředidlo X-20A 46ml pro akrylové barvy

Ředidlo pro akrylové barvy Tamiya balení 46ml


Nebezpečí
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

69,00 Kč