Ředidlo 250 ml pro akrylové barvy X20A

Ředidlo pro akrylové barvy Tamiya balení 250ml


Nebezpečí
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

169,00 Kč