Mark Fit (Super Strong)

Přípravek pro lepší přilnutí obtisků - Super Strong.


Nebezpečí
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

79,00 Kč