Lacquer Thinner

Vyprodáno

Ředidlo minimálně poškozuje plast.

Dá se použít např.

- čištění štětců a jiného nářadí od barev

- ředí Liquid Surface Primer a umožňuje tak jeho nanášení stříkací pistolí

- ředí tmel Tamiya 87053

- ředí všechny druhy barev na bázi Lacquer (akrylové barvy na bázi rozpouštědla)

- dá se použít jako odstraňovač barvy z platikových modelů

Před použitím si pozorně přečtěte přiložený Bezpečnostní List


Nebezpečí
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Způsobuje podráždění dýchacích cest

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361 Podezření ma poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky

H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování

169,00 Kč