Extra Thin Cement Quick-Set

Extra řídké lepidlo Tamiya s rychlejším zasycháním.


Varování
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361 Podezření ma poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky

99,00 Kč